Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
25 Czerwiec 2019, 14:00
Odsłon : 153

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na IX sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z  VIII sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena udziału gminy w realizacji działań prorozwojowych finansowanych w ramach realizacji strategii rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz realizacji zadań w Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD 9.

7. Informacja o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Srokowo – GOK, animatorzy sportu i inne podmioty.

8. Ocena stanu technicznego placów zabaw i obiektów sportowych na terenie gminy.

9. Przyjęcie protokołu z kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie.

10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018 przedstawionego przez Wójta Gminy.

1) Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok,

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Wójtowi Gminy Srokowo wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2018 rok.

11. Rozpatrzenie sprawozdań za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia:

1) przedstawienie sprawozdania finansowego,  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy;

2) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2018 r.;

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania   budżetu  Gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

4) opinie Komisji Rady Gminy i dyskusja;

5) głosowanie- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Wójtowi Gminy Srokowo absolutorium za 2018 r.

1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium;

2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Srokowo za 2018r.;

3)  dyskusja nad udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium za 2018 r.;

4)  głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Wójtowi Gminy Srokowo absolutorium za 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

17. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń