Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu XI Sesji Rady Gminy Srokowo
30 Sierpień 2019, 14:00
Odsłon : 183

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 25 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XI sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala Lustrzana, II piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Analiza protokołu z kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

7. Ocena realizacji projektu „E-Gmina” – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Srokowo.

8. Wykonanie budżetu gminy Srokowo za I półrocze 2019 r.

9. Wykonanie budżetu szkoły za 6 miesięcy 2019 r. oraz przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2019/2020.

10. Ocena stanu ochrony środowiska, gospodarka odpadami.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Srokowo.

11.2. Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Srokowo.

11.3. Zmiana uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach prowadzonych przez Gminę Srokowo.

11.4. Wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Borki.

11.5. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Srokowo.

11.6. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie.

11.7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

11.8. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

14. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń