Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Srokowo
25 Październik 2019, 14:00
Odsłon : 149

sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 25 października 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala Lustrzana, II piętro) z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za trzy kwartały 2019 r.

7. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.

8. Analiza informacji merytorycznej funkcjonowania GOK w Srokowie.

9. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego 2019/2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. Zmiany uchwały nr XLVIII/258/18 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

10.2. Wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Srokowo.

10.3. Opłaty od posiadania psów.

10.4. Ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

10.5. Podatku od środków transportowych.

10.6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

10.7. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń