Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
27 Listopad 2019, 14:00 - 17:00
Odsłon : 129

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala Lustrzana, II piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Analiza zobowiązań podatkowych za trzy kwartały 2019 r.

7. Informacja o stanie mienia gminnego na dzień 31 października 2019 r.

8. Prace nad projektem budżetu Gminy Srokowo na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2020-2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Srokowo.

9.2. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Solance.

9.3. Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

9.4. Wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Srokowo

9.5. Ustalenia diet dla sołtysów.

9.6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

9.7. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

12. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń