content plakat 3 nowyCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie wraz z jednostkami podległymi, w tym Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kętrzynie, prowadzi rekrutację młodzieży do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Projekt, realizowany w ramach Gwarancji dla młodzieży, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” ma pomóc młodzieży w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży. Skierowany jest do osób w wieku 18-24 lat, które nie pracują (są bezrobotne, niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy lub bierne zawodowo), nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; oceniając, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparciem będą obejmowane osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się, z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Młodzież uczestnicząca w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Wzrosną jej kompetencje ogólne oraz umiejętności społeczne w obszarze kompetencji interpersonalnych i autoprezentacji. Nabędzie umiejętności i doświadczenie zawodowe w ramach staży zawodowych oraz zdobędzie wiedzę w zakresie technik i metod poszukiwania pracy. Uczestnikom projektu zapewnimy: stypendia szkoleniowe podczas odbywania szkoleń zawodowych, stypendia dla uczestników staży zawodowych, bezpłatne wyżywienie w czasie trwania zajęć projektowych, dofinansowanie kosztów dojazdu na szkolenia i staże zawodowe oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas ich trwania, ubezpieczenie, badania lekarskie oraz materiały edukacyjne itp. Rekrutacja młodzieży spełniającej kryteria udziału w projekcie jest prowadzona do 31 października br.

Za Państwa pośrednictwem chcemy dotrzeć z informacją o projekcie do młodych ludzi z Kętrzyna i powiatu kętrzyńskiego, którzy ze względu na niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Jesteśmy również gotowi spotkać się z zainteresowanymi osobami w celu przybliżenia naszej oferty we wskazanym przez Państwa miejscu.

Zwracam się także z prośbą o umieszczenie plakatu promującego tą inicjatywę na Państwa tablicy ogłoszeniowej bądź stronie internetowej.
Osoba wyznaczone do kontaktów z Państwem w zakresie wdrażanie projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”:

Łukasz Żebrowski – doradca zawodowy MCK OHP w Kętrzynie tel. 89 751 48 85

Martyna Sukiennik – pośrednik pracy MCK OHP w Kętrzynie tel. 89 751 12 53

 

DO POBRANIA - ULOTKA