godziny

sesjaRGRada Gminy Srokowo podjęła uchwałę w sprawie umarzania należności pieniężnych i odraczania terminu płatności i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Treść uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Srokowo - kliknij aby przejść.

plakat kis 2019 Informujemy, że w styczniu 2019 r. rozpoczniemy nabór uczestników do drugiej edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” w ramach Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, działanie 11.1- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym – projekty konkursowe.

W drugiej edycji projektu udział weźmie 13 osób.

Nabór rozpocznie się od stycznia 2019 r. do marca 2019 r.

Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłosić się osoby, które są:

- w grupie wiekowej 15-64 lata

- zamieszkują w Gminie Wiejskiej Srokowo

- są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne.

konto nr jpg

logo casCentrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo w organizacji pozarządowej , które odbędzie się 15 września 2018r.(sobota) w godz. 09.00-17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach: ul. Olsztyńska 54.