praca rekrutacjaOkreślenie stanowiska

Asystent rodzinny –  pełny etat, wymiar czasu pracy, w systemie zadaniowym oznacza to także pracę w godzinach popołudniowych.
Forma zatrudnienia –umowa o pracę na czas określony.
Przewidywany okres zatrudnienia – 01.02.2019 r. – 31.12.2019r. z możliwością przedłużenia umowy.

plakat kis 2019Informujemy, że w styczniu 2019 r. rozpoczął się nabór uczestników do drugiej edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” w ramach Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, działanie11.1- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym – projekty konkursowe.

W drugiej edycji projektu udział weźmie 13 osób. 
Nabór rozpocznie się od stycznia 2019 r. do marca 2019 r.

koperta na strone

1019 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja VIII kadencji (2018-2023) Rady Gminy Srokowo, podczas której ślubowanie złożyli radni oraz wójt – Marek Olszewski.

W trakcje sesji wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Srokowo, Wiceprzewodniczących Rady Gminy Srokowo oraz ukonstytuowały się komisje stałe.

Przewodniczącym Rady Gminy Srokowo został Piotr Dziadoń, Wiceprzewodniczącymi: Andrzej Kuriata i Jarosław Stanicki.

godziny