sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo, na wniosek Wójta Gminy Srokowo – zwołuję nadzwyczajną XXXVII sesję Rady Gminy Srokowo na dzień 10 lipca 2017 r. (poniedziałek) na godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Srokowo.

3.1. zmiany uchwały Nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów

4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński