plakat kis 2019 Informujemy, że w styczniu 2019 r. rozpoczniemy nabór uczestników do drugiej edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” w ramach Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, działanie 11.1- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym – projekty konkursowe.

W drugiej edycji projektu udział weźmie 13 osób.

Nabór rozpocznie się od stycznia 2019 r. do marca 2019 r.

Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłosić się osoby, które są:

- w grupie wiekowej 15-64 lata

- zamieszkują w Gminie Wiejskiej Srokowo

- są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby z Gminy Srokowo w nowo utworzonym Klubie Integracji Społecznej przy GOPS w Srokowie.

W projekcie zaplanowano doradztwo indywidualne: psychologiczne i zawodowe; warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych; zajęcia psychoedukacyjne; kursy zawodowe, staże; dwudniową wizytę studyjną. Oddziaływania mają charakter kompleksowy z indywidualnym podejściem do każdego uczestnika.

 

Szczegółowe informacje u pracowników socjalnych GOPS Srokowo oraz Klubie Integracji Społecznej przy GOPS Srokowo.