hpvNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz pkt V. 1. Załącznika do Uchwały Nr LVI/298/18 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020”.
Konkurs ofert na realizację w roku 2019, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020”
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w roku 2019, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)  na lata 2019-2020”.
1) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o Programie;
2) przeprowadzenia spotkania informacyjno-edukacyjnego dotyczącego problematyki HPV wśród rodziców/opiekunów prawnych dziewcząt objętych programem;
3) przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanej na zapobieganiu rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt objętych programem, oraz podkreślenie potrzeby wykonywania badań cytologicznych przez zaszczepione dziewczęta w życiu dorosłym;
4) uzyskania pisemnych imiennych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na objęcie dziewcząt programem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) przekazywanie we własnym zakresie potencjalnym uczestnikom Programu, informacji o miejscu realizacji Programu w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na terenie, w którym Program jest realizowany;
6) przyjmowanie zgłoszeń informowania o terminach szczepienia i rejestracji pacjentów we własnym zakresie;
7) przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia;
8) organizacji i przeprowadzenia cyklu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), obejmującego podanie 3 dawek szczepionki w odstępach zgodnych z zaleceniami producenta szczepionki, wśród  25 dziewcząt urodzonych w latach 2003-2004. Faktyczna ilość dziewcząt może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego;
9) przeprowadzenia szczepień na terenie Srokowa, w pomieszczeniu z odpowiednim zestawem przeciwwstrząsowym oraz zasobami zdolnymi do wykonywania zadania;
10) wykonania usługi szczepienia do 31.12.2019r. ;
11) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
12) prowadzenia ewidencji osób zaszczepionych w ramach programu;
13) umieszczenia w widocznym miejscu informacji o finansowaniu Programu ze środków budżetowych Gminy Srokowo oraz informowania zainteresowanych Programem przedstawicieli środków masowego przekazu o udziale Gminy Srokowo w jego realizacji;
14) dokonania oceny efektywności programu po jego zakończeniu na podstawie przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania zgodnie z treścią określoną w umowie na podstawie odrębnych przepisów do udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem oraz określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych i posiadają warunki do realizacji zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2012 r.  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny opowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.  z 2012 r. Nr 739).
3. Na świadczenie ww. usług zostanie zawarta umowa oraz dodatkowo umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może realizować program od dnia podpisania umowy przez obie strony.
5. Umowa może być zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
6. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo w godzinach pracy urzędu oraz ze strony   http://bip.gminasrokowo.pl/.
7. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo w sekretariacie ul. Plac Rynkowy 1 w terminie do dnia 05  kwietnia 2019 r. do godz. 15.00
8. Oferty składa się w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwą programu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się do dnia 12 kwietnia 2019r. w siedzibie Zamawiającego.
10. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Srokowo, oraz zamieszczone na stronie internetowej.
11. Termin związania z ofertą  nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
13. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
14. Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi lub protestu dotyczącego postępowania konkursowego w trybie określonym w § 11 i 12 „Regulaminu organizowania konkursu ofert" stanowiącego zał. nr 2 do zarządzenia. Nr 24/2019 z dnia 15 marca 2019 r. .