organizacje pozarzadoweZarządzenie Nr 40/2019
Wójta Gminy Srokowo z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Działając na podstawie pkt. VI ppkt. 4 i 7  załącznika nr.1 do  zarządzenia nr 30/2019 Wójta Gminy Srokowo z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2019 r. przez organizacje pozarządowe zarządzam, co następuje:

 

§1

Po zapoznaniu się z protokołem sporządzonym w dniu 29 kwietnia 2019 r. przez Komisję powołaną do oceny ofert na realizację zadań publicznych  Zarządzeniem Wójta Gminy Srokowo Nr. 35/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku  Wójt  Gminy Srokowo zatwierdził następujące oferty do realizacji zadań publicznych:

1)    Oferta Nr 1
Kwota zadania 8000 zł
Nazwa oferenta: Srokowskie Stowarzyszenie ,,Sukces Każdego Dziecka”.
Nazwa zadania:  Wspieranie funduszy stypendialnych.

2)    Oferta Nr 2
      Kwota zdania: 6000 zł
Nazwa oferenta: Związek Ukraińców w Polsce. Zarząd Oddziału w Olsztynie.
Nazwa zadania: Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych Gminy Srokowo .

3)    Oferta Nr 3
Kwota zadania: 5000 zł
Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie ,,Wiedza Rozwój Praca”
Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych . 

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski