qqNa podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Srokowo. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Srokowo,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe umiejętności:

6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
8) pełna sprawność fizyczna,
9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
11) posiadanie prawo jazdy kat. B.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 lipca 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie swojej kandydatury (zał. nr 1) z podaniem:

– imienia i nazwiska,

– adresu zamieszkania,

- data i miejsce urodzenia,

– nr. telefonu,

– adres e-mail.

  1. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zał. nr 2).
  1. Oświadczenie (zał. nr.3) o posiadaniu dodatkowych umiejętności kandydata na rachmistrza terenowego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Srokowo w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Dokumenty które będą niekompletne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

Wszelkie informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku dostępne są pod adresem: https://rolny.spis.gov.pl/

 

Wójt Gminy Srokowo

/-/ Marek Olszewski

 

DO POBRANIA: