PSR2020 grafika 1590581460.pngW terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

lgrZapraszamy do udziału w Konkursie na Projekt Graficzny Maskotki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

Konkurs ma charakter otwarty, uczestniczyć w nim mogą w szczególności mieszkańcy obszaru działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Projekt graficzny maskotki należy złożyć w wersji drukowanej lub na nośniku elektronicznym (w formacie jpg lub pdf). Ważnym elementem pracy jest opis projektu stanowiący uzasadnienie nawiązania do zasobów kulturowych obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Uczestnik konkursu może złożyć więcej niż jedną pracę. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagradzanymi wcześniej w innych tego typu konkursach.

hpv

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r., poz. 713 z późn. zm.),  art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz pkt V. 1. Załącznika do Uchwały Nr LVI/298/18 Rady Gminy Srokowo  z dnia 26 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020.”

 

WÓJT GMINY SROKOWO

OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA „Gminnego Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020.” W ROKU 2020.

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2020 „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020.” w zakresie:

-działań informacyjno- edukacyjnych
- działań związanych z realizacją cyklu szczepień dziewcząt z rocznika 2003, 2004, 2005 zamieszkałych na terenie Gminy Srokowo, chroniących przed zakażeniami wirusami brodawczaka ludzkiego HPV według schematu 3- dawkowego.

Przedmiot konkursu obejmuje w szczególności:

1. Działania informacyjno-edukacyjne: edukacja zdrowotna w zakresie pierwotnej profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego obejmująca:
a) przygotowanie i rozdysponowanie materiałów edukacyjnych na temat ryzyka zakażeń i zachorowań z powodu wirusa brodawczaka ludzkiego oraz zalecanych szczepień ochronnych;
b) przeprowadzenie na terenie szkoły Gminy Srokowo prelekcji/pogadanek dla wszystkich dziewczynek i chłopców z rocznika 2003, 2004, 2005.
c) zorganizowanie otwartych spotkań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych programem ze specjalistami medycyny.

2. Działania związane z realizacją cyklu szczepień:
a) uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na szczepienie dzieci objętych programem;
b) kwalifikacja lekarska do szczepień;
c) zakup szczepionki i wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniu HPV zgodnie z zaleceniami producenta.
d) dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji medycznej.

 

II. ADRESACI KONKURSU

Oferty na realizację zadania mogą składać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm.) spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

 

III. BENEFICJENCI SZCZEPIEŃ: dziewczęta z rocznika 2003,2004,2005,mieszkanki gminy Srokowo.

Zakładana liczba beneficjentów: 38 osób.

 

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH przeznaczona na realizację programu w 2020 roku- 50 000 zł.

 

V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ.

 

1. Podmioty uczestniczące w konkursie ofert i ubiegające się o środki z budżetu gminy na realizację programu polityki zdrowotnej powinny spełniać następujące warunki:

1) Opracować ofertę uwzględniając zadania realizowane w ramach programu podane w ogłoszeniu. Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić wszystkie przedsięwzięcia do realizacji.

2) Złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą realizację programu w sposób efektywny i terminowy.

3) Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe i sprzętowe do realizacji programu.

 

2. Termin i sposób składnia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo w sekretariacie ul. Plac Rynkowy 1    w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

1) W przypadku złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo lub drogą pocztową wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,KONKURS OFERT- PROGRAM PROFILKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)”

2) Oferty muszą być podpisane przez osoby(ę) uprawnione (ą). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym

3) Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

- aktualny wydruk/odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności podmiotu,
- aktualny wydruk/odpis z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
- oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią doświadczoną kadrą oraz o posiadaniu odpowiednich warunków do wykonania świadczeń zdrowotnych
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu przewidzianego do realizacji Programu.

4) Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do podpisania oferty.

 

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1) Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zakończenia składania ofert.
2) Oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Srokowo.
3) Dopuszcza się możliwość składania wyjaśnień przez oferentów w zakresie złożonej oferty i realizacji programu.
4) Dopuszcza się możliwość realizacji programu przez kilku realizatorów.
5) Konkurs może zostać rozstrzygnięty również, gdy wpłynie jedna oferta.
6) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na program, przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
7) Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wymogi określone w ogłoszeniu.
8) Ocena oferty obejmuje w szczególności:

- spełnienie wymagań kadrowych i organizacyjnych,
- sposób realizacji Programu,
- kalkulacja kosztów programu pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
- liczbę beneficjentów objętych realizacją programu.

9) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, po ocenie merytorycznej, jest cena.

 

4. Postanowienia końcowe

1. Od rozstrzygnięcia postępowania postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.
2. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gminasrokowo.pl/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/
4. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik Nr3 do Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r.

5. Termin realizacji programu rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa nie później niż do 31.12.2020 r.
6. Podmiot, który uzyskał środki finansowe z budżetu gminy na realizację programu zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania programu.
7. Dodatkowych informacji na temat realizacji programu udziela Sekretariat (89) 754-45-20 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

arimr logoNawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach działania 9 – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.

arimr logoRolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

bonDo ratowników medycznych mamy dla was super ofertę nie do odrzucenia.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa proponuje extra zniżkę w formie bonifikaty do 50% upustu za studia.

Bonifikata dotyczy kierunku studiów Psychologia II stopnia.

Wystarczy być ratownikiem medycznym i przedstawić komplet dokumentów rekrutacyjnych w tym potwierdzenie o zawodzie i podpisany bon edukacyjny. I jesteś naszym bohaterem!

Poniżej zamieszczamy link do zapoznania się z regulaminem:

https://www.wsb.net.pl/pliki/bony/2020/070%20Regulamin%20bonifikaty%20WSB%20dla%20Ratownik%C3%B3w%20Medycznych%20-%20psych%202%20stopnia.pdf