Korzystamy z dofinansowaniaGmina Srokowo informuje, że realizacja zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo”
została dofinansowana na podstawie umowy nr 00321/17/08062/OZ-LZ/D z dnia 08-08-2017 r.

zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 21 920,54 zł.

Baner 3x4 Mazurska SegraAkcja 1Szanowni Państwo! Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku prowadzi akcję edukacyjną dotyczącą wcielenia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Wójt Gminy Srokowo informuje o przystąpieniu do PROGRAMU DOTACYJNEGO USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SROKOWO W ROKU 2017

Dotacje będą udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.

 

 Dofinansowaniu w formie dotacji (do 85% kosztów zadania) podlegają następujące typy projektów:

  1. demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  3. demontaż unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Pozostałe 15% kosztów zadania pokrywa wnioskodawca.

azbestGmina Srokowo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo” została dofinansowana na podstawie umowy nr 00430/16/08062/OZ-LZ/D z dnia 12-08-2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 22 613,62 zł.W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 52,457 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Srokowo.
Wysokość dofinansowania wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:
- 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.