Wójt Gminy Srokowo informuje o przystąpieniu do PROGRAMU DOTACYJNEGO USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SROKOWO W ROKU 2017

Dotacje będą udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.

 

 Dofinansowaniu w formie dotacji (do 85% kosztów zadania) podlegają następujące typy projektów:

  1. demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  3. demontaż unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Pozostałe 15% kosztów zadania pokrywa wnioskodawca.

 Dofinansowaniu nie podlega nowe pokrycie dachowe.

 Formularz wniosku o zakwalifikowanie do Programu dotacyjnego dostępny jest w Urzędzie Gminy Srokowo (pok. nr 10) lub na stronie internetowej www.gminasrokowo.pl

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć:

-        wypis z ewidencji gruntów i budynków - ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,

-        kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczoną nieruchomością - ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,

-        zgodę współwłaścicieli (w przypadku występowania współwłasności),

-        Informację o wyrobach zawierających azbest,

-        Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Gminę Srokowo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w trybie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Srokowo (pokój nr 10), na stronie internetowej www.gminasrokowo.pl lub telefonicznie pod nr tel. (89)754-45-24.

Do pobrania:

1. Wniosek

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest

3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierający...

4. Regulamin