komunikatOd 05 lutego 2021 roku na terenie powiatu kętrzyńskiego do urzędowego badania mięsa przeznaczonego na użytek własny gospodarstwa wyznaczeni są następujący lekarze weterynarii:
1. Lek. wet. Piotr Michał Szklar - Przychodnia Weterynaryjna - ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn
2. Lek. wet. Dariusz Szklar - Przychodnia Weterynaryjna - ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn

Zgłoszenie do badania:
• osobiście w zakładzie leczniczym dla zwierząt w Kętrzynie 't Przychodnia Weterynaryjna" ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00,
• po uzgodnieniu telefonicznym:
Przychodnia Weterynaryjna: tel. 89 751 28 59
lek. wet. Piotr Michał Szklar: tel. 660 426 899
lek. wet. Dariusz Szklar: tel. 660 426 901

Jednocześnie informuję, że wymagania przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (tj. z 2016 roku poz.885).

Zgodnie z tym rozporządzeniem posiadacz zwierzęcia, z wyłączeniem posiadacza drobiu lub zajęczaków, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa uboju w celu produkcji mięsa, przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kętrzynie (tel. 89 7514770) powiadomienie o zamiarze dokonania takiego uboju, które zawiera:
1) informacje o zamiarze przeprowadzenia uboju w tym:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia,
b) gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
c) numer identyfikacyjny zwierzęcia, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
d) imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
e) miejsce i termin uboju,

2) pisemne oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi — w przypadku uboju cieląt do 6-go miesiąca życia, owiec i kóz.