hpvNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz 2365, z 2020r. poz 322 i 1492) w związku z  pkt V. 1. Załącznika do Uchwały Nr XXVI/146/2020 Rady Gminy Srokowo z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”.

WÓJT GMINY SROKOWO OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022.” W ROKU 2021.

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2021 „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022.” w zakresie:

-działań informacyjno-edukacyjnych

-działań związanych z realizacją cyklu szczepień dziewcząt z rocznika 2006 i 2007 zamieszkałych na terenie Gminy Srokowo, chroniących przed zakażeniami wirusami brodawczaka ludzkiego HPV.

 

Przedmiot konkursu obejmuje w szczególności:

1. Działania informacyjno-edukacyjne: edukacja zdrowotna w zakresie pierwotnej profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego obejmująca:

a) akcja informacyjno-promocyjna, obejmująca rozpowszechnienie informacji o programie polityki zdrowotnej, tj. na stronie internetowej Zleceniobiorcy, w siedzibie Zleceniobiorcy;

b) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród rodziców dziewcząt objętych programem szczepień. W przypadku sytuacji epidemiologicznej nie pozwalającej na bezpośrednie działania informacyjno-edukacyjne- realizacja przedmiotowej kampanii w formie i wersji online, bądź telefonicznie oraz udostępnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych na stronie internetowej Zleceniobiorcy lub w siedzibie Zleceniobiorcy;

c) przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej zakażenia HPV oraz zapobiegania rakowi szyjki macicy wśród uczniów na terenie szkoły podstawowej z rocznika objętego szczepienie, tj. dzieci urodzonych w 2006 i 2007 r. W przypadku sytuacji epidemiologicznej nie pozwalającej na bezpośrednie działania informacyjno-edukacyjne- udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych online, telefonicznie lub na stronie internetowej Zleceniobiorcy i w siedzibie Zleceniobiorcy.

 

2. Działania związane z realizacją cyklu szczepień:

a) uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na szczepienie dzieci objętych programem;

b) kwalifikacja lekarska do szczepień;

c) zakup szczepionek 9-walentnych dopuszczonych i wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniu HPV zgodnie z zaleceniami producenta.

d) dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji medycznej.

 

II. ADRESACI KONKURSU

Oferty mogą składać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z zm.).

 

III. BENEFICJENCI SZCZEPIEŃ: dziewczęta z rocznika 2006 i 2007,mieszkanki gminy Srokowo.

Zakładana liczba beneficjentów: 22 osób.

 

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH przeznaczona na realizację programu w 2021 roku- 33 000 zł.

 

V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ.

1. Podmioty uczestniczące w konkursie ofert i ubiegające się o środki z budżetu gminy na realizację programu polityki zdrowotnej powinny spełniać następujące warunki:

1) Opracować ofertę uwzględniając zadania realizowane w ramach programu podane w ogłoszeniu. Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić wszystkie przedsięwzięcia do realizacji.

2) Złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą realizację programu w sposób efektywny i terminowy.

3) Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe i sprzętowe do realizacji programu.

 

2. Termin i sposób składnia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo w sekretariacie ul. Plac Rynkowy 1 w terminie do dnia 07 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

1) W przypadku złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo lub drogą pocztową wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,KONKURS OFERT- PROGRAM PROFILKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) ”

2) Oferty muszą być podpisane przez osoby(ę) uprawnione (ą). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym

3) Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

c) zaświadczenie o nr NIP;

d) zaświadczenie REGON;

e) oświadczenie oferenta o nierefundowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia udzielonych w programie świadczeń zdrowotnych- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu przewidzianego do realizacji Programu.

4) Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do podpisania oferty.

 

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1) Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

2) Oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Srokowo.

3) Dopuszcza się możliwość składania wyjaśnień przez oferentów w zakresie złożonej oferty i realizacji programu.

4) Dopuszcza się możliwość realizacji programu przez kilku realizatorów.

5) Konkurs może zostać rozstrzygnięty również, gdy wpłynie jedna oferta.

6) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na program, przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

7) Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wymogi określone w ogłoszeniu.

8) Ocena oferty obejmuje w szczególności:

- spełnienie wymagań kadrowych i organizacyjnych,

- sposób realizacji Programu,

- kalkulacja kosztów programu pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

-liczbę beneficjentów objętych realizacją programu.

9) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, po ocenie merytorycznej, jest cena.

 

4. Postanowienia końcowe

1. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

2. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gminasrokowo.pl/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/

4. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik Nr3 do Zarządzenia Nr 16/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

5. Termin realizacji programu rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa nie później niż do 15.12.2021 r.

6. Podmiot, który uzyskał środki finansowe z budżetu gminy na realizację programu zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania programu.

7. Dodatkowych informacji na temat realizacji programu udziela Sekretariat (89) 754-45-20 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu musi uwzględnić spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Załącznik nr 3 do zarządzenia (umowa)

Załącznik nr 1 do umowy

Klauzula informacyjna