przetargPrzetarg numer: RGT.6840.3.2021

Ogłaszający: Wójt Gminy Srokowo

Rodzaj: Nieruchomości

Dotyczy: Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Leśniewo, działka nr 84/5

Data przetargu

2021-07-16 11:00:00

Miejsce

Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, pokój nr 8

Księga wieczysta

OL1K/00020540/2

Cena wywoławcza

960 000,00 zł
Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek Vat zgodnie z obowiązującym prawem

Wadium

96 000,00 zł

Opis

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń. Powierzchnia działki 2,5771 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego wschodnia część nieruchomości położona jest na terenie projektowanych usług turystycznych związanych z obsługą drogi wojewódzkiej typu motel lub zabudowy pensjonatowej hotelowej i innej związanej z turystyką. Zachodnia część działki objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo z przeznaczeniem pod zabudowę turystyczną i rekreacyjną. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 650, łączącej Kętrzyn z Węgorzewem oraz nad Jeziorem Rydzówka z linią brzegową jeziora. W sąsiedztwie znajduje się kompleks rekreacyjno-sportowy nad Jeziorem Rydzówka. Działka posiada dostęp do zasilania energetycznego, kanalizacji i wodociągu gminnego. Na działce wzdłuż drogi nr 650 zlokalizowany jest kabel energetyczny w ramach służebności przesyłu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w Srokowie w terminie do dnia 12.07.2021 r., w Banku Spółdzielczym Reszel, Filia Srokowo: 13 8851 1021 2003 0002 9274 0005 – tak aby w w/w terminie wpłynęło na wyżej podane konto. Przetarg odbędzie się dnia 16.07.2021 r. o godzinie 11-ej w siedzibie urzędu, pokój Nr 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Osobie, która wygra przetarg lecz uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, tel:089-7544530. Wywieszono na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i sołectw w dniu 14.05.2021 r.

 

Ogłoszenie do pobrania - link