przetargPrzetarg numer: RGT.6840.14.2021

Ogłaszający: Wójt Gminy Srokowo

Rodzaj: Nieruchomości

Dotyczy: Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pieczarki działka nr 64/2

Data przetargu

2021-06-16 11:00:00

Miejsce

Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, pokój nr 8

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr OL1K/00021186/9

Cena wywoławcza

17 800,00 zł
Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek Vat zgodnie z obowiązującym prawem.

Wadium

1 780,00 zł

Opis

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń. Powierzchnia działki 0,0864 ha. Sprzedaży podlega nieruchomość niezabudowana. Sprzedawana nieruchomość gruntowa – działka nr geod. 64/2 jest działką niezabudowaną. Działka nie posiada żadnych elementów trwałego zagospodarowania – brak ogrodzenia, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, jedynie w części wschodniej działki występują fragmenty drzewostany iglastego. Działka posiada dostęp do drogi tj. do działki o nr geod. 64/1 i poprzez nią dostęp do terenów będących własnością lasów państwowych – działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. • Działka posiada regularny kształt zbliżony do kwadratu z lekkim rozszerzeniem od strony zachodniej. Teren działki płaski. W przeszłości na działce pozyskiwano kruszywo. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w Srokowie w terminie do dnia 11.06.2021 r., w Banku Spółdzielczym Reszel, Filia Srokowo: 13 8851 1021 2003 0002 9274 0005 – tak, aby w w/w terminie wpłynęło na wyżej podane konto. Przetarg odbędzie się dnia 16.06.2021 r. o godzinie 11-ej w siedzibie urzędu, pokój Nr 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Osobie, która wygra przetarg lecz uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, tel: 089 754 45 30. Wywieszono na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i sołectw w dniu 14.05.2021 r.

 

Ogłoszenie o przetargu - link