komunikatWojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że 28 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 ze zm. ) dotyczące, między innymi  uruchomienia pomocy dla pszczelarzy a także dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych, uprawach drzew owocowych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 20% danej uprawy będą mogli składać wnioski do biur powiatowych ARiMR o udzielenie pomocy, pod warunkiem, że szkody  oszacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, a w przypadku suszy szkody obliczone za pomocą publicznej aplikacji  wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od 7 do 30 czerwca br. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych.  W przypadku strat w pszczołach  wnioski o pomoc należy w br. złożyć w terminie  do 30 czerwca. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru oraz oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).  

 

Stawka pomocy jest zróżnicowana i wynosi:
1. Dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół 20 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.
2. Dla producentów rolnych, których uprawy zostały w 2020 r. zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w wysokości co najmniej  20% plonu, wysokość pomocy jest uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej powierzchni:
a) 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
b) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
c) 1000 zł na 1 ha upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
d) 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;
e) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków
wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu.
Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

 

Powyższa pomoc będzie udzielana:
1) w ramach formuły pomocy de minimis podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół.
2) poza formułą de minimis – w przypadku gdy szkody spowodowane suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną.