konsultacjeZARZĄDZENIE 71/2021
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 7 czerwca 2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzonej zmiany do projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XVIII/89/16 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo zarządzam, co następuje:

§1.

Zarządza się przeprowadzenie dnia 16.06.2021r do 15:00  na terenie Gminy Srokowo konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących wprowadzonych zmian do projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

§3.

1.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1.    przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;

2.    Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1)    zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminasrokowo.pl oraz na stronie internetowej Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/;

2)    udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Srokowie (pok. nr 2), w okresie konsultacji w godzinach pracy CUS;

Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt1 można składać w Centrum Usług Społecznych (pok. nr 2) lub przesłać drogą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia  15.06.2021r.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Srokowie.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Srokowo
Marek  Olszewski

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia - pobierz

Projekt uchwały - pobierz

Załącznik nr 1 do projektu uchwały - pobierz