sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala Widowiskowa) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2020 przedstawionego przez Wójta Gminy.

1) Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok;

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Wójtowi Gminy Srokowo wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2020 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdań za 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia:

1) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy;

2) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2020 r.;

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

4) opinie Komisji Rady Gminy i dyskusja;

5) głosowanie- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Wójtowi Gminy Srokowo absolutorium za 2020 r.

1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium;

2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Srokowo za 2020 r.;

3) dyskusja nad udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium za 2020 r.;

4) głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Wójtowi Gminy Srokowo absolutorium za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/20 Rady Gminy Srokowo z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Srokowo na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2021-2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2021 r.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

14. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Dziadoń