komunikatOGŁOSZENIE z dnia 01.10.2021 r.

Wójt Gminy Srokowo ogłasza dodatkowy nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacja może być przyznana na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych Gminy Srokowo.

O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której planowana jest inwestycja.

Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 90% kosztów zakupu i montażu urządzeń lecz nie więcej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Dotacja może być udzielona na inwestycję, która  zapewni w wyniku realizacji osiągnięcie efektu ekologicznego. Inwestycja musi być zrealizowana do 15 grudnia 2021 r.

Wnioski należy składać na drukach stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXXV/201/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie Gminy Srokowo (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku poz. 2637).

Treść uchwały oraz zarządzenia Wójta w powyższej sprawie znajduje się na stronie internetowej gminy – www.gminasrokowo.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.gminasrokowo.pl

Wnioski należy składać w terminie do 22 października 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo.

 

Srokowo, 01.10.2021 r.

 

WNIOSEK DO POBRANIA - link

UCHWAŁA - link

ZARZĄDZENIE - link