komunikat

ZARZĄDZENIE NR 106/2021
WÓJTA GMINY SROKOWO
z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038.) oraz Uchwały Nr XXXII/2021 Rady Gminy Srokowo z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023, zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem nr 102/2021 Wójta Gminy Srokowo z dnia 15.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych t.j
1) Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin.
2) Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób niepełnosprawnych
2. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Srokowo www.gminasrokowo.pl
2) w Biuletynie Informacji Publicznej
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Srokowo

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Srokowo
/-/ Marek Olszewski

 

Załącznik nr 1 - do pobrania