konsultacje

Srokowo, dnia 20 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

dotyczących zmiany rodzaju miejscowości: Dolny Siniec ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Dolny Siniec, Kaczory ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Kaczory, Księży Dwór ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Księży Dwór, Lesieniec ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Lesieniec, Lipowo ustalonej jako część wsi Kosakowo na wieś Lipowo, Mazurkowo ustalonej jako część wsi Wyskok na wieś Mazurkowo, Podlasie ustalonej jako część wsi Silec na wieś Podlasie, Pyszki ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Pyszki, Różanka-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Różanka-Leśniczówka, Rybakowo ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Rybakowo, Rypławki ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Rypławki, Siemkowo ustalonej jako część wsi Silec na wieś Siemkowo, Silecki Folwark ustalonej jako część wsi Silec na wieś Silecki Folwark, Siniec-Cegielnia ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Siniec-Cegielnia, Sińczyk-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Sińczyk-Leśniczówka, Sówka ustalonej jako część wsi Wysoka Góra na wieś Sówka, Stare Jegławki ustalonej jako część wsi Jegławki na wieś Stare Jegławki, Wilcza Wólka ustalonej jako część wsi Wilczyny na wieś Wilcza Wólka, Złote Pole ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Złote Pole.

WÓJT GMINY SROKOWO

działając na podstawie Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo oraz Zarządzenia Nr 122/2021 Wójta Gminy Srokowo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości: Dolny Siniec ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Dolny Siniec, Kaczory ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Kaczory, Księży Dwór ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Księży Dwór, Lesieniec ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Lesieniec, Lipowo ustalonej jako część wsi Kosakowo na wieś Lipowo, Mazurkowo ustalonej jako część wsi Wyskok na wieś Mazurkowo, Podlasie ustalonej jako część wsi Silec na wieś Podlasie, Pyszki ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Pyszki, Różanka-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Różanka-Leśniczówka, Rybakowo ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Rybakowo, Rypławki ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Rypławki, Siemkowo ustalonej jako część wsi Silec na wieś Siemkowo, Silecki Folwark ustalonej jako część wsi Silec na wieś Silecki Folwark, Siniec-Cegielnia ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Siniec-Cegielnia, Sińczyk-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Sińczyk-Leśniczówka, Sówka ustalonej jako część wsi Wysoka Góra na wieś Sówka, Stare Jegławki ustalonej jako część wsi Jegławki na wieś Stare Jegławki, Wilcza Wólka ustalonej jako część wsi Wilczyny na wieś Wilcza Wólka, Złote Pole ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Złote Pole.

ogłasza

konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: Dolny Siniec, Kaczory, Księży Dwór, Lesieniec, Lipowo, Mazurkowo, Podlasie, Pyszki, Różanka-Leśniczówka, Rybakowo, Rypławki, Siemkowo, Silecki Folwark, Siniec-Cegielnia, Sińczyk-Leśniczówka, Sówka, Stare Jegławki, Wilcza Wólka, Złote Pole.

 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości: Dolny Siniec, Kaczory, Księży Dwór, Lesieniec, Lipowo, Mazurkowo, Podlasie, Pyszki, Różanka-Leśniczówka, Rybakowo, Rypławki, Siemkowo, Silecki Folwark, Siniec-Cegielnia, Sińczyk-Leśniczówka, Sówka, Stare Jegławki, Wilcza Wólka, Złote Pole w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: Dolny Siniec ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Dolny Siniec, Kaczory ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Kaczory, Księży Dwór ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Księży Dwór, Lesieniec ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Lesieniec, Lipowo ustalonej jako część wsi Kosakowo na wieś Lipowo, Mazurkowo ustalonej jako część wsi Wyskok na wieś Mazurkowo, Podlasie ustalonej jako część wsi Silec na wieś Podlasie, Pyszki ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Pyszki, Różanka-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Różanka-Leśniczówka, Rybakowo ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Rybakowo, Rypławki ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Rypławki, Siemkowo ustalonej jako część wsi Silec na wieś Siemkowo, Silecki Folwark ustalonej jako część wsi Silec na wieś Silecki Folwark, Siniec-Cegielnia ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Siniec-Cegielnia, Sińczyk-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Sińczyk-Leśniczówka, Sówka ustalonej jako część wsi Wysoka Góra na wieś Sówka, Stare Jegławki ustalonej jako część wsi Jegławki na wieś Stare Jegławki, Wilcza Wólka ustalonej jako część wsi Wilczyny na wieś Wilcza Wólka, Złote Pole ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Złote Pole.
 2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców miejscowości: Dolny Siniec, Kaczory, Księży Dwór, Lesieniec, Lipowo, Mazurkowo, Podlasie, Pyszki, Różanka-Leśniczówka, Rybakowo, Rypławki, Siemkowo, Silecki Folwark, Siniec-Cegielnia, Sińczyk-Leśniczówka, Sówka, Stare Jegławki, Wilcza Wólka, Złote Pole.
 3. Termin konsultacji ustala się od 20 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r. Wnioski, uwagi i opinie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo.
 5. Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi dostępne są:
  a. na stronie BIP Gminy Srokowo — https://www.bip.gminasrokowo.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE
  b. na stronie internetowej Gminy Srokowo: www.srokowo.warmia.mazury.pl/
  c. w Urzędzie Gminy Srokowo — pok. Nr 10 w dniach i godzinach pracy urzędu.
 6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
 7. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Srokowo, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych sołectw.


Uzasadnienie dla zmiany rodzaju miejscowości: Dolny Siniec ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Dolny Siniec, Kaczory ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Kaczory, Księży Dwór ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Księży Dwór, Lesieniec ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Lesieniec, Lipowo ustalonej jako część wsi Kosakowo na wieś Lipowo, Mazurkowo ustalonej jako część wsi Wyskok na wieś Mazurkowo, Podlasie ustalonej jako część wsi Silec na wieś Podlasie, Pyszki ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Pyszki, Różanka-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Różanka-Leśniczówka, Rybakowo ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Rybakowo, Rypławki ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Rypławki, Siemkowo ustalonej jako część wsi Silec na wieś Siemkowo, Silecki Folwark ustalonej jako część wsi Silec na wieś Silecki Folwark, Siniec-Cegielnia ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Siniec-Cegielnia, Sińczyk-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Sińczyk-Leśniczówka, Sówka ustalonej jako część wsi Wysoka Góra na wieś Sówka, Stare Jegławki ustalonej jako część wsi Jegławki na wieś Stare Jegławki, Wilcza Wólka ustalonej jako część wsi Wilczyny na wieś Wilcza Wólka, Złote Pole ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Złote Pole.

Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” ww. miejscowości w Gminie Srokowo ustalono rodzajowo jako „część wsi”. Jest to określenie nieodpowiadające dzisiejszemu charakterowi tych miejscowości. Są one miejscowościami samoistnymi, odpowiadającymi definicji „wsi” zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, stanową bowiem jednostki osadnicze o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadającymi praw miejskich lub statusu miasta.

Są to miejscowości z nadaną odrębną numeracją adresową i kolejnym argumentem na zmianę miejscowości ustalonych rodzajowo jako „część wsi” na rodzaj miejscowości „wieś” lub „osada leśna” jest to, że zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W związku z tym zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia w przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów określonych w § 6 ust. 4, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. W takim przypadku zmiana rodzaju miejscowości na wieś lub osada leśna stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie. Mając na uwadze powyższe zmiana rodzaju tych miejscowości na „wieś” lub „osada leśna” jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obecnego charakteru tych miejscowości oraz byłaby zgodna ze stanem faktycznym.

 

ZARZĄDZENIE NR 122/2021 WÓJTA GMINY SROKOWO z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości: Dolny Siniec ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Dolny Siniec, Kaczory ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Kaczory, Księży Dwór ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Księży Dwór, Lesieniec ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Lesieniec, Lipowo ustalonej jako część wsi Kosakowo na wieś Lipowo, Mazurkowo ustalonej jako część wsi Wyskok na wieś Mazurkowo, Podlasie ustalonej jako część wsi Silec na wieś Podlasie, Pyszki ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Pyszki, Różanka-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Różanka-Leśniczówka, Rybakowo ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Rybakowo, Rypławki ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Rypławki, Siemkowo ustalonej jako część wsi Silec na wieś Siemkowo, Silecki Folwark ustalonej jako część wsi Silec na wieś Silecki Folwark, Siniec-Cegielnia ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Siniec-Cegielnia, Sińczyk-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Sińczyk-Leśniczówka, Sówka ustalonej jako część wsi Wysoka Góra na wieś Sówka, Stare Jegławki ustalonej jako część wsi Jegławki na wieś Stare Jegławki, Wilcza Wólka ustalonej jako część wsi Wilczyny na wieś Wilcza Wólka, Złote Pole ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Złote Pole - kliknij aby wyświetlić