crbrPrzypominamy wszystkim organizacjom pozarządowym zarejestrowanym w KRS, iż do dnia 31.01.2022 r. należy obowiązkowo dokonać zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31.10.2021 r., tj. po dacie wejścia w życie nowelizacji przepisów dot. CRBR, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji).

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W sytuacji, gdy wymagana jest łączna reprezentacja zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Zgłoszenia można dokonać: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osoba/osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem. Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych