organizacje pozarzadoweZarządzenie Nr 43/2022
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2021-2023
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038. ) oraz Uchwały Nr XXXII/2021 Rady Gminy Srokowo z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem nr 33/2022 Wójta Gminy Srokowo z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
1.1 Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych.
1.2 Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i ich rodzin.
2. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Srokowo www.gminasrokowo.pl
2) w Biuletynie Informacji Publicznej
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Srokowo
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski


Załącznik nr 1 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT