hpv
Zarządzenie 52/2022
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” obejmującego dziewczynki urodzone w latach 2008-2009, zamieszkałe na terenie Gminy Srokowo , oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r., poz. 559 z późn. zm.),  art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz art. 14 ust . 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym  ( Dz. U. z 2021 r. poz 1956) w związku z  pkt V. 1. Załącznika do Uchwały Nr XXVI/146/2020  Rady Gminy Srokowo  z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”.
 
§ 1.
Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” obejmującego dziewczynki urodzone w latach 2008-2009, zamieszkałe na terenie Gminy Srokowo , oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
 
§ 2.
1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się treść formularza ofertowego w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się treść  ramowego wzoru umowy w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia.
 
§ 3.
Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1. Małgorzata Chociełowka - Przewodniczący Komisji,
2. Karolina Andruszkiewicz- Kukuła- członek Komisji
3. Emilia Karpiuk- członek Komisji.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

 

Załączniki

Załącznik nr 1 do zarządzenia - do pobrania

Załącznik nr 2 do zarządzenia - do pobrania

Załącznik nr 3 do zarządzenia - do pobrania

Załącznik nr 1 do umowy - do pobrania