komunikatCentrum Usług Społecznych w Srokowie – w związku z realizacją w 2022 roku „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2024” informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie następujących przedsięwzięć w ramach celu szczegółowego 2:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uzależnieniom behawioralnym oraz zmniejszanie negatywnych skutków uzależnień, na następujące działania:

1. Realizacja kompleksowych programów profilaktycznych skierowanych do uczniów (preferowane programy rekomendowane, o potwierdzonej skuteczności).

2. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej - kampanie edukacyjne dot. przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, promocja zdrowego trybu życia w tym m.in. wspieranie lokalnych inicjatyw sąsiedzkich w postaci działań integracyjnych.

Działania jednorazowe nie będą dofinansowywane ze środków Gminnego Programu.

Wnioski można pobrać i składać na bieżąco przed realizacją przedsięwzięć w siedzibie CUS w Srokowie, Plac Rynkowy 14, pok.nr 2

Wnioski są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo.

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Srokowo na lata 2022-2024”

2. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2024