komunikatSrokowo, dnia 31 maja 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Srokowo zgodnie z art. 48 b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ) informuje, że w postępowaniu konkursowym na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w ramach ,, Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2021-2022” w Gminie Srokowo w roku 2022 r., ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Srokowo 52/2022 z dnia 12 maja 2022r. komisja konkursowa dokonała wyboru oferty złożonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,SROK-MED.” z siedzibą w  ul. Ludowa.2 w Srokowie. Kwota realizacji zadania wynosi 36 300 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych 0/00gr)