konsultacjeZarządzenie 78/2022
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 09 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023-2024.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z poźn. zm. ), oraz Uchwały Nr XVIII/89/16 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo zarządzam, co następuje:

 

§1
Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 09 listopada 2022 r. do 22 listopada 2022r. na terenie Gminy Srokowo konsultacji społecznych na temat przystąpienia dziewcząt urodzonych w latach 2010-2013 do programu zdrowotnego pn. „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023-2024”

 

§2
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do mieszkańców Gminy Srokowo.

 

§3
1.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo bip.gminasrokowo.pl oraz na stronie internetowej Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/ ;

2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9), w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;

3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9) lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 listopada 2022 roku do godziny 15.00.

 

§4
Wykonanie powierza się Sekretarzowi Gminy Srokowo.

 

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

 

Załącznik nr 1 - do pobrania

Projekt uchwały dotyczącej programu zdrowotnego - do pobrania