Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
30 Listopad 2018, 14:00
Odsłon : 322

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na II sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 30 listopada 2018r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza zobowiązań podatkowych za trzy kwartały 2018 r.
7. Prace nad projektem budżetu Gminy Srokowo na 2019 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Srokowo.
8.2. Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
8.3. Wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
8.4. Wyznaczenia przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”.
8.5. Wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Srokowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
8.6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2018-2023.
8.7. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2018r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Zakończenie obrad II sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Srokowo
Piotr Dziadoń