oclogo

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA, ŻYCIA I ZDROWIA

Nr alarmowy Nazwa jednostki Uwagi

997

Policja

998

Straż Pożarna

999

Pogotowie Ratunkowe

112

Europejski numer alarmowy

www.112.gov.pl

(89) 751 17 08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Kętrzynie

całodobowo

991

Pogotowie Energetyczne

Zgłoś awarię

992

Pogotowie Gazowe

Kanał 9
(ratunkowy)

CB Radio
Wszystkie służby na hasło "RATUNEK"
pierwszeństwo rozmów na wszystkich kanałach

Kanał 19
(drogowy)

CB radio
Informacja o stanie dróg i aktualnej sytuacji na drodze

601 100 100

Numer ratunkowy nad wodą
Telefon alarmowy Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

MOPR

601 100 300

Numer ratunkowy w górach
Telefon alarmowy Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego

Info

 

ANTYTERRORYZM

 Ogólnodostępny numer ratunkowy

112

Antyterroryzm
Poradniki
ONZ wobec terroryzmu

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

(22) 585 79 10

 Policja

 997

 Straż Pożarna

 998

 Pogotowie Ratunkowe

 999

 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

(22) 601 58 35

 Centrum Antyterrorystyczne

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Rakowiecka 2A
00-950 Warszawa


 ZDARZENIA RADIACYJNE

Telefony

22 19 430 / 22 621 02 56

Całodobowe zgłaszanie
zdarzeń radiacyjnych

kom.

763 920 151

Fax

22 0695 98 55 / 22 621 02 63

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozkład dawki promieniowania gama w Polsce

Więcej: http://www.paa.gov.pl/

 

ZASADY WZYWANIA POMOCY

 1. Określ dokładnie miejsce zdarzenia

     przedstaw się i podaj:

 • swój numer telefonu
 • numer i odcinek drogi
 • najbliższe skrzyżowanie
 • nazwę ulicy
 • numer budynku/piętro
 • numer mieszkania
 • charakterystyczne szczegóły otoczenia
 1. Opisz zdarzenie:
 • rodzaj zdarzenia/wypadku
 • liczbę osób poszkodowanych
 • stan poszkodowanych
 • możliwe dalsze skutki zagrożenia
 1. Oceń stan osoby poszkodowanej:
 • przypuszczalny wiek
 • płeć
 • stan przytomności
 • oddech
 • tętno (akcja serca)
 • krwawienia
 • złamania
 • inne urazy
 1. Wysłuchaj uważnie przekazanych instrukcji

Przykład wezwania pomocy.

„Dzień dobry, nazywam się Jan Nowak. Mój nr telefonu to 111-222-111. Znajduję się przy drodze DW650 w Srokowie, jestem świadkiem wypadku zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Ranne są 3 osoby, jedna nie oddycha. Z pojazdu ciężarowego wycieka paliwo”. Zastosuj się do podawanych poleceń i nigdy nie rozłączaj się zanim dyspozytor nie powiadomi o przyjęciu zgłoszenia i o wysłaniu pomocy.

 

OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACH

Art 4. [Obowiązek niezwłocznego powiadomienia podmiotów powołanych do niesienia pomocy]

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Art. 9. [Obowiązek powiadomienia o pożarze]

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Art. 162. [Nieudzielenie pomocy]

1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 221. [Niezawiadomienie o wypadku]

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Art. 224a. [Fałszywy alarm]

Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

 

SŁOWNIK WYBRANYCH DEFINICJI

Alarm – sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa , które zmieniały się na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.    

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub sytuacji kryzysowej, które zaistniały się na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Obserwacja  – prowadzenie działań, w określonych geograficznie punktach lub obszarach, mających na celu wykrycie źródła skażenia lub ogniska zakażenia, miejsc uwolnienia do środowiska materiałów powodujących skażenie lub stwierdzenie zmian stopnia tego skażenia, jak też czasu jego powstania;        

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zlecających podjęcie działań zabezpieczających i obronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań.       

Powiadomienie – przekazanie przy pomocy wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku.   

Skażenie – zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gruntu, wody, powietrza, żywności, pasz oraz powierzchni ciała ludzi lub zwierząt niebezpiecznymi substancjami  i mieszaninami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od czasu ich oddziaływania.       

Zakażenie – skutki skażenia ludzi, zwierząt lub roślin zakaźnymi czynnikami biologicznymi.

Więcej: Źródło - RRM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadomień o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach  Dz. U. 2013 nr 0 poz 96.

 

 

RODZAJE ALARMÓW

sygnały alarmowe

 

STOPNIE ALARMOWE

stopnie alarmowe 2017