Wzór medalu „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo” 

 honorowy

Wzór medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo”

  zaslugi

1. Rada może w drodze uchwały nadać Honorowe Wyróżnienie Gminy Srokowo szczególnie zasłużonym osobom /także cudzoziemcom/, organizacjom i instytucjom.

2. Honorowymi wyróżnieniami Gminy Srokowo są:

1) „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo”,

2) Medal „Za zasługi dla Gminy Srokowo”.

3. Nadanie Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo następuje z zasady na uroczystym posiedzeniu Rady w obecności osoby uhonorowanej lub jej przedstawiciela.

4. Wniosek o uhonorowanie przedstawia i wyróżnienie przekazuje Przewodniczący, w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub najstarszy wiekiem radny.

5. Osoby uhonorowane tytułem Honorowego Obywatela Gminy Srokowo mają prawo udziału w posiedzeniach Kapituły Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo.

6. Przyznanie Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony osoby uhonorowanej.

7. Fakt nadania Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo podaje się do wiadomości publicznej poprzez lokalne środki społecznego przekazu.

Biuro Rady prowadzi ewidencję Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo.

1. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Srokowo jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię i rozwój Gminy Srokowo.

2. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Srokowo potwierdzone zostaje:

1) medalem z napisem „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo”.

2) dyplomem / z wyszczególnieniem zasług/,

3) wpisem do Księgi Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo.

3. Honorowy Obywatel Gminy Srokowo nabywa prawo udziału w sesjach Rady z głosem doradczym.

1. Medal „Za zasługi dla Gminy Srokowo” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym osobom prawnym i fizycznym bądź organizacjom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju Gminy, przysporzyły jej dobrego imienia bądź zasłużyły się mieszkańcom Gminy Srokowo.

2. Wzór Medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo”

3. Przyznanie Medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo” zostaje potwierdzone wpisem do Księgi Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo oraz wydaniem medalu.

1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo” jest przyznawany w związku ze szczególnie ważnymi wydarzeniami w życiu Gminy Srokowo osobom fizycznym, instytucjom za znaczące osiągnięcia na rzecz Gminy Srokowo lub jego mieszkańców.

2. Medal „Za zasługi dla Gminy Srokowo” przyznawany jest osobom prawnym, fizycznym, za znaczące osiągnięcia na rzecz Gminy Srokowo lub jego mieszkańców.

Rada Gminy może podjąć decyzję o pozbawieniu wyróżnienia honorowego na wniosek Kapituły w razie stwierdzenia, że nadanie wyróżnienia honorowego nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się wyróżnienia niegodny.

1. Kapitułę Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo stanowią:

1) Przewodniczący Rady,

2) Wiceprzewodniczący Rady,

3) Wójt Gminy,

4) Przewodniczący Komisji,

5) Osoby uhonorowane tytułem Honorowego Obywatela Gminy.

Zasady i tryb pracy Kapituły oraz zgłaszania i rozpatrywania wniosków o nadanie bądź pozbawienie wyróżnienia honorowego, a także ceremoniał związany z uroczystym posiedzeniem reguluje Regulamin Kapituły stanowiący załącznik nr 6 do Statutu.

Honorowy Obywatel Gminy Srokowo

Lp.

Osoba / Instytucja której nadano tytuł

Rok nadania / numer uchwały

1.

Cyryl Klimowicz - biskup ordynariusz w Irkucku

2008

XXVII/166/08

2.

Bolesław Ejsmont - ur. 7 stycznia 1917r., żołnierz III Dywizji Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. B. Ducha. Brał udział w walkach o wyzwolenie: Monte Cassino, Loreto, Ankony i Bolonii

2010

XLVI/272/10

3.

Jerzy Gutowski

2018

L/273/18

Medal Za Zasługi Dla Gminy Srokowo

Lp.

Osoba / Instytucje której nadano tytuł

Rok nadania /
numer uchwały

1.

Pani Jadwiga Lewandowska - Sekretarz Gminy

2008

XXVII/144/08

2.

Parafia Katolicka Obrządku Grecko-Katolickiego w Bajorach Małych

2008

XXVII/145/08

3.

Walenty Oniśkiewicz - Dyrektor SP w Jegławkach w latach 1959-1984

Uchwała

z dnia 27.05.2009

4.

Franciszek Andruszkiewicz
- Wójt Gminy Srokowo

2010

XLIV/263/10

5.

Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"

2018

L/270/18

6.

Jan Pietrzak

2018

L/271/18

7.

Jarosław Rutkowski

2018

L/272/18