Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym) prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Srokowie,
11-420 Srokowo Plac Rynkowy 1

pokój nr 1, tel. 89 7544532

Obowiązek zgłoszenia:

 • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – nie będącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym)
 • rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym

jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Dodatkowe zgłoszenia do ewidencji

1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych.

Ponadto informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług (informacji tych nie uważa się za w/w zgłoszenie do ewidencji).

2. Rolnik świadczący usługi w gospodarstwie rolnym ma obowiązek informowania organu prowadzącego ewidencję o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie oraz przy zgłoszeniu dokonywanym przez przedsiębiorcę:
 • zaświadczenie o numerze REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty:

 • opłata skarbowa 17,00 zł za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek (na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635) wnoszona do kasy Urzędu Gminy w Srokowie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Srokowie Nr 24 8851 1021 2003 0002 9274 0001. 

Wykreślenie obiektu z ewidencji

Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:

 • przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich,
 • przedsiębiorcom świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji,
 • przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie,
 • obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe, lub inne, określone odrębnymi przepisami,
 • przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.

Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu i zawiera:

 •  określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie,
 •  nazwę i adres obiektu,
 •  informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
 •  informację o liczbie miejsc noclegowych.

Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektu. Jeżeli w karcie ewidencyjnej jest powołanie na dokumenty złożone do ewidencji, powołane dokumenty uważa się wówczas za objęte treścią wpisu.

Czynności kontrolne

Organ prowadzący ewidencję ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Ewidencja Gminy Srokowo obejmuje następujące obiekty:

Wilczyny

Pan Charytoniuk Józef –  5 pokoi, 10 miejsc noclegowych całorocznie. Tel. 89 753 46 60.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jegławki

Pan Jerzy Szewczyczak – Oferuje przejazdy powozem cygańskim, bryczką, kucykami i zimą kuligi. Tel. 795976957.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Leśniewo

Państwo Władysław i Maria Ćwinarowicz – 2 pokoje – 7 miejsc noclegowych, sezonowo w okresie letnim. Tel. 89 753-46-15

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Srokowo

Pani Katarzyna Hajduga – świadczy usługi w gosp. agroturystycznym w Srokowie ul. Kwiatowa 33,- 2 pokoje 4 osobowe, 2 pokoje 2 osobowe – całorocznie. Tel. 89 753 40 19, kom. 501361737, 503471567.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Silec

 Pani Elżbieta Nowicka - gospodarstwo agroturystyczne „ Przy studni”,1 pokój 1 osobowy, 1 pokój 2 osobowy i 1 pokój 3 osobowy – sezonowo. Tel. 667920928.

Pani Ewa Butsch – Villa Maximilian miejsca noclegowe 5 pokoi, całorocznie. Tel. 666086205.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Leśny Rów

Pani Halina Klimowicz – miejsca noclegowe dla 6-8 osób, całorocznie. Tel. 89 7534478.

Strona internetowa: www.lolkowo.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lesieniec

Pan Stefan Hałuszka Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Kasztanowcem" – 2 pokoje, 2 osobowe (4 osoby),  Tel. 89 7534175.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kaczory

Pan Marek Tokarz - Gospodarstwo Agroturystyczne "Leśniewska Chatka" - 6 miejsc noclegowych, sezonowo od maja do września. Tel. 695677865

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kaczory

Pan Wojciech Gryczka - Gospodarstwo Agroturystyczne pod nazwą "AGROTURYSTYKA NAD ŚLUZĄ W LEŚNIEWIE" - 11 miejsc noclegowych, cały rok. Tel. 501168515