sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z § 25 ust. 3 i 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 14.00  w sali sesyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

Rada Seniorów

przetarg

Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości:
 

komunikat

ZARZĄDZENIE NR 106/2021
WÓJTA GMINY SROKOWO
z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

granty ppgrW związku z projektem grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujemy, że osoby zainteresowane czyli uczący się członkowie rodzin (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali w miejscowości wykazanej niżej mogą składać oświadczenia, na podstawie których gmina Srokowo złoży wniosek o przyznanie Grantu PPGR.

lgd9Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym pn. „Opracowanie strategii fundraisingowych”.

Podczas szkoleń i doradztwa indywidualnego zastanowimy się wspólnie, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną.