Załącznik do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Srokowo
z dnia 30 grudnia 2010 roku.S T A T U T
samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SROKOWIE


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej.

§ 2. Zakład działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm. )
3. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zm. )
4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm. )
5. uchwały Nr V/16/94 Rady Gminy Srokowo z dnia 15 września 1994 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie.
6. niniejszego Statutu.

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie zwany dalej „Zakładem” jest:
1. jednostką organizacyjną i budżetową podległą jednostce samorządu terytorialnego,
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej,
3. siedzibą Zakładu jest miejscowość Srokowo,
4. teren działania Zakładu obejmuje obszar Gminy Srokowo,

§ 4. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, którego gospodarka finansowa objęta jest budżetem gminy i opiera się o zasady określone w ustawie o finansach publicznych.

§ 5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Srokowo.

Rozdział 2
Przedmiot działania Zakładu


§ 6. Zakład będąc samorządowym zakładem budżetowym, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb z dziedziny gospodarki komunalnej z zachowaniem zasady ekonomiczności działania.

§ 7. Zakład wykonuje zadania w zakresie:
1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię cieplna oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. targowisk i hal targowych,
6. zieleni gminnej i zadrzewień,
7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8. cmentarzy,

Rozdział 3
Organizacja Zakładu


§ 8. 1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu.
2. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Srokowo.
3. Kierownika zatrudnia i zwalnia oraz czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Zakładu wykonuje Wójt Gminy Srokowo.
4. Pod nieobecność Kierownika jego obowiązki wykonuje pracownik wyznaczony przez Kierownika.
5. Kierownik Zakładu składa Wójtowi półroczne sprawozdanie z działalności Zakładu.
6. Kierownik Zakładu składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Zakładu oraz potrzeby w zakresie gospodarki komunalnej na terenie Gminy.

§ 9. Do zakresu obowiązków Kierownika Zakładu w szczególności należy:
1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowania jego działalnością,
2. opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,
3. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową oraz wyniki ekonomiczne Zakładu,
4. kontrola zarządcza,
5. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, w tym występowania przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych,
6. wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu,
7. wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów,
8. z dniem 1 stycznia 2011 roku pracownicy Zakładu otrzymują status pracowników samorządowych,

§ 10. Strukturę organizacji wewnętrznej Zakładu określa Regulamin Organizacyjny oraz odpowiednie przepisy dotyczące pracowników samorządowych, a w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami – ustawa Kodeks Pracy.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa


§ 11. 1.Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na zasadach określonych dla zakładów budżetowych.
2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalanego planu finansowego obejmującego przychody i koszty, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczania z budżetem gminy, opracowanego zgodnie z uchwałą budżetową gminy oraz zasadami określonymi w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz innych obowiązujących w tym zakresie ustaw.

§ 12. Zasadniczym źródłem finansowania działalności Zakładu są dochody z działalności podstawowej świadczonej przez Zakład, a w szczególności:
1. opłaty za dostarczoną wodę,
2. opłaty za odebrane i oczyszczane ścieki,
3. opłaty za wywóz nieczystości,
4. źródłem finansowania są także dochody uzyskiwane przez Zakład za odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu,
5. Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy:
a. dotacje przedmiotowe,
b. dotacje celowe, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o finansach publicznych.

§ 13. 1. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydanych przepisach wykonawczych oraz sporządza, według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.
2. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
3. Zakład wpłaca do budżetu Gminy nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, do 31 marca roku następnego.

§ 14. 1. Mienie Zakładu stanowi własność Gminy Srokowo, pozostające w użytkowaniu Zakładu na mocy ustanowionego trwałego zarządu oraz bezpłatnego przekazania przez Gminę mienia ruchomego lub jego nabycia przez Zakład.
2. Zakład gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe


§ 15. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa, związane z przedmiotem działalności Zakładu.

§ 16. Zmiany Statutu wprowadzane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.