ZpxirHesllHs11WilQMaluch 2016Uprzejmie informujemy, że dnia 17 grudnia br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, konkurs „MALUCH – edycja 2016”.

Przyszłoroczny konkurs realizowany jest w jednej edycji złożonej z trzech modułów, które zakładają dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Treść programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostało opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, www.zlobki.mpips.gov.pl, a także na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie www.uw.olsztyn.pl w zakładce polityka społeczna/programy rządowe i resortowe/opieka nad dzieckiem w wieku do 3 lat.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać również pod numerem telefonu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: (89) 523 27 58.