ZS logoGrant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wniosek “Zdalna szkoła w Gminie Srokowo” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 45 tys. zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Srokowie. Dzięki dotacji do szkoły  trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania tj. 14 laptopów z oprogramowaniem .

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia br. złożeniem wniosku. Obecnie  Gmina jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie,  po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu   i zakupie sprzętu . W dniu 29 kwietnia  br. Wójt Gminy Srokowo  Marek Olszewski przekazał, po oznakowaniu, zakupione laptopy Pani Jadwidze Zając - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Srokowie. W poniedziałek  w dniu 4 maja br. sprzęt trafił do uczniów.

Szkoła Podstawowa w Srokowie dodatkowo ze środków własnych gminy dokupiła 10 laptopów  tej samej jakości za kwotę ponad 36 tys. zł. Również te laptopy będą do wykorzystania do zdalnej pracy z uczniami. Po zakończeniu zdalnej nauki wszystkie komputery będą stanowiły wyposażenie pracowni komputerowej w szkole.

DSC 02071

logotyp cppc