photoGrant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Tym razem dofinansowanie kierowane  do gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci.   Budżet konkursu to ponad 182 miliony złotych.

Wniosek “Zdalna szkoła + w Gminie Srokowo  przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 55 tys. zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Srokowie. Dzięki dotacji do szkoły  trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania tj. 16 laptopów  z oprogramowaniem .

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu  18 maja  br. złożeniem wniosku. Obecnie  Gmina jest po realizacji  projektu tj. po zakupie sprzętu . W dniu 18 maja   br. Wójt Gminy Srokowo  Marek Olszewski   przekazał,  po oznakowaniu,  zakupione laptopy Pani Jadwidze Zając -  Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Srokowie. Już w dniu 19 maja br.  sprzęt trafił do uczniów.

Łącznie w ramach  projektów Zdalnej Szkoły i Zdalnej Szkoły+ Gmina Srokowo otrzymała na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej pracy uczniów,   środki w kwocie  100 tys. złotych  z czego zakupionych zostało 30szt laptopów z oprogramowaniem .

Szkoła Podstawowa  w Srokowie dodatkowo ze środków własnych gminy dokupiła 10 laptopów  tej samej jakości za kwotę ponad 36 tys. zł. Również  te laptopy będą  do wykorzystania do zdalnej pracy z uczniami .   Do dyspozycji dzieci  w naszej gminie  do zdalnej pracy jest  40 laptopów . Po zakończeniu zdalnej nauki wszystkie komputery będą stanowiły wyposażenie  pracowni komputerowej w szkole.

 

oznaczenie

logotypy