AKTYWIZACJA INFOW dniu 27 marca 2018 r. przedstawiciele Gminy Srokowo podpisali w Olsztynie umowę na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” w ramach Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, działanie 11.1- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 26 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat z terenu gminy Srokowo w okresie 25 miesięcy.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby z Gminy Srokowo w nowoutworzonym Klubie Integracji Społecznej w Gminie Srokowo. Ponadto w projekcie zaplanowano doradztwo indywidualne: psychologiczne i zawodowe; warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych; zajęcia psychoedukacyjne; edukację szkolną, kursy zawodowe, staże; wizytę studyjną. Oddziaływania mają charakter kompleksowy z indywidualnym podejściem do uczestnika.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych Gminy Srokowo.

Dofinansowanie projektu z UE : 394 537,10 zł