minsprawW dniu 01.03.2015 r. w Sali Lustrzanej Domu Kultury w Srokowie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Koła Pszczelarzy w Srokowie, na które przybyli wszyscy członkowie.

Spotkanie otworzył i przywitał zebranych składając życzenia na nowy rok Prezes Włodzimierz Szadziewski. Po przedstawieniu porządku obrad, przystąpił do procedowania.

Akcentu uroczystego spotkaniu nadało odczytanie i wręczenie przez Prezesa aktu o nadaniu Bogusławowi Staruchowi z Koła Pszczelarzy w Srokowie przez Walny Zjazd WZP w Olsztynie godności Honorowego Członka WZP.

Legitymacje członkowskie Polskiego Związku Pszczelarskiego otrzymali koledzy: Franciszek Nowik, Jan Pyszora i Władysław Stadnik.

Prezes po krótkiej naradzie z członkami zarządu, w czasie której rozpatrzono deklaracje kandydatów ubiegających o przystąpienie do PZP, odczytał uchwalę Zarządu o przyjęciu w poczet członków Koła Pszczelarzy w Srokowie osoby: Elżbieta Nowicka, Mirosław Budrewicz, Potyra Tomasz, Koper Zdzisław, Guzek Roman, Mirosław Błudzień, Marian Żeliszczak.

Realizując porządek obrad Prezes w swoim sprawozdaniu z działalności Koła w roku ubiegłym, dziękował kolegom za zorganizowanie wystawy sprzętu pszczelarskiego wraz ze stoiskiem degustacji produktów pszczelich w czasie Dożynek Powiatowo - Gminnych i Dni Srokowa. Stan zdrowotny pszczół ocenił jako dobry, a jest to wynik skutecznej walki z warrozą i systematyczną wymianę zużytych ramek.

Skarbnik kol. Bogusław Staruch omawiając sprawozdanie finansowe wraz z raportem kasowym, stwierdził iż gospodarka finansowa jest prowadzona racjonalnie stan gotówki na rachunku bankowym jest zadawalający. Komisja Rewizyjna WZP analizując dokumentacje finansową za rok 2014 nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Przed przerwą zebrani obejrzeli prezentację multimedialną, która w swej treści przywołała historię koła i wydarzenia roku 2014 z udziałem naszych członków.

Po przerwie to czas na dyskusje, wymianę doświadczeń i dokonywanie wpłat- składka statutowa, leki, matki.

                                                                       Opracował: B. Staruch