3Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP

W dniach 12,13 i 14.10.2022r. w  Warszawie obradował  Kongres Usług Społecznych, organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP. W dwóch pierwszych dniach z naszej gminy uczestniczyły: Joanna Olszewska -Organizator Usług Społecznych, Katarzyna Żejmo-Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych oraz Iwona Przytuła obecnie asp. pracy socjalnej, przygotowująca się do objęcia stanowiska Organizatora Społeczności Lokalnej. Udział w Kongresie wzięli eksperci i badacze oraz przedstawiciele profesji i zawodów pomocowych. Podczas obrad przedstawiony był: Raport o CUS przez członków Zespołu ds. monitorowania centrum usług społecznych Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju oraz odbyły się:

 • debata ekspercka „Co wiemy o centrach usług społecznych – Okrągły Stół Badaczy” – prowadzona przez członków Rady ds. Społecznych z udziałem przedstawicieli Uczelni Wyższych oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • dyskusja polityków społecznych reprezentujących kluczowe instytucje polityki społecznej „Jak wspierać rozwój usług społecznych”,
 • dyskusja panelowa „Jak wzmacniać zawody pomocowe”, z udziałem przedstawicieli kluczowych organizacji pozarządowych,
 • dyskusja panelowa „Jak integrować usługi społeczne: pomoc społeczna i ochrona zdrowia”, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Ministerstwa Zdrowia, Rady ds. Ochrony Zdrowia NRR,
 • dyskusja moderowana „Jak integrować usługi społeczne: doświadczenia praktyków” – z udziałem praktyków z centrów usług społecznych, przedstawiciele samorządu, podmiotów ekonomii społecznej i stowarzyszeń.

W dniu 14.10.2022r. , w trzecim dniu Kongresu uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych, samorządowcy i dyrektorzy centrów usług społecznych. W uroczystości wzięła udział Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę centrów usług społecznych jako jednostek samorządu wspierających mieszkańców o różnorodnych potrzebach.

 Trzeci dzień Kongresu rozpoczął się wręczeniem odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę osobom szczególnie zasłużonym w tworzenie centrów usług społecznych i wdrażanie strategii rozwoju i integracji usług społecznych. Odznaczenia w imieniu Pana Prezydenta wręczył Minister Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Przyznano 27 odznaczeń. Wśród nagrodzonych zostali:

Grażyna Jolanta Bień Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie i Marek Olszewski Wójt Gminy Srokowo.

Część merytoryczną Kongresu otworzył dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.  W swoim wystąpieniu przedstawił ustalenia dwóch pierwszych dni  Kongresu.

Szczegółowe informacje wydarzenia na stronie www.prezydent.pl/aktualności/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci

Co, dla nas pracowników Centrum Usług Społecznych było ważne:

Asystent rodziny/aspirant pracy socjalnej:

 • debata dotycząca integracji usług społecznych oraz wzmacniania zawodów pomocowych.
 • Kongres utwierdzł mnie w przekonaniu jak ważną rolę pełni współpraca między specjalistami, którzy świadczą usługi,
 • podczas jednego z paneli przedstawiciele zawodów pomocowych ( pracownicy socjalni, psychotrapeuci, asystenci rodzin) przedstawili w jaki sposób z ich perspektywy należało by usprawnić warunki współpracy,
 • podczas spotkania nakreślono również jak duża rolę w integracji usług społecznych pełnią organizatorzy społeczności lokalnej,
 • udział w Kongresie był dla mnie bardzo ważny ponieważ miałam możliwość poznać wielu znakomitych ludzi, z ogromnym doświadczeniem, którym chętnie się dzielili. W życiu należy czerpać z wiedzy i doświadczenia innych ludzi, zawsze to inna perspektywa spojrzenia na świat.
 • wniosło to dla mnie nowe postrzeganie prawidłowego funcjonowania Centrum Usług Społecznych.

Organizator Usług Społecznych

 • możliwość zapoznania się z Monitoringiem CUS, raport pełni funkcje ewaluacji on-going, nie dokonywał porównywania ani rangowania CUSów,
 • podział na trzy fazy działań upowszechniających po wejściu w życie przepisów Ustawy o CUS: faza pilotażu, faza skalowania innowacji, faza dochodzenia do rozwiązywania powszechnego,
 • zapoznałam się z  analizą potencjału czyli nowi agenci zmiany : Dyrektor CUS, Organizator Usług Społecznych, KIPUS, OSL, analizą programów usług społecznych,  jednoznacznie zostało potwierdzone że  rozwija się praca środowiskowa , dobre postrzeganie Organizatora Społeczności Lokalnej w zespole CUS i społeczności lokalnej,
 • zachodzi zmiana wizerunkowa OPS/CUS, popularność usług mobilnych, nacisk na rozwój poradnictwa , w tym specjalistycznego, rozwój współpracy z lokalnymi partnerami, uruchomione podejście  - praca na zasobach, zainteresowanie mieszkańców ofertą usługową.
 • atutem CUS jest realizowanie zasady "jednego okienka" czyli stworzenie przez CUS warunków obsługi mieszkańca przez jednego specjalistę, który jest w stanie  określić, zapotrzebowanie  na usługi i nawigować daną osobę do specjalistów , czy instytucji, które dostarczą niezbędne usługi,
 • podczas panelu ważne było omówienie szans i zagrożeń działalności CUS w przyszłości, jednoznacznie stwierdzono iż wkraczamy w nowy wymiar polityki społecznej.

Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

 • udziału w spotkaniu dał mi możliwość zapoznania się z wnioskami ekspertów, a także nadzieję na to, że podejmowane działania, praca osób zaangażowanych w przekształcanie czy też powstawanie centrów daje zamierzone efekty,
 • ważne wnioski ze spotkania:
 • nieuchronna zmiana roli pomocy społecznej;
 • zmienił się klient pomocy społecznej;
 • osoby związane z CUS jako „agenci dobrej zmiany”;
 • zalecenia dalszego kształcenia, rozwoju osobistego dla pracowników- większe możliwości w dalszej perspektywie;
 • różnice dotyczące możliwości współpracy;
 • konieczność dalszego wsparcia m.in. koordynatorów, osl, ous, utworzenie grup wsparcia np. na portalach społecznościowych;

Dyrektor CUS

 • panel dyskusyjny dotyczący strategii: „Rozwoju Usług Społecznych”, „Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”, „Strategii Demograficznej 2040”, pokazujący jak ważna jest współpraca między resortami w rozwoju usług społecznych kierowanych do osób  potrzebujących, potrzeba integracji w rozwoju usług społecznych,
 • w kolejnym panelu dyskusyjnym ważne było dostrzeżenie, że centra usług społecznych to wyższy poziom pomagania, podnoszący jakość świadczonych usług ,rozwój nowych profesji zawodowych i pomocowych, zmiany w kierunku polityki społecznej,
 • dla mnie ważne był udział kluczowych pracowników CUS w Kongresie.