Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/20
z dnia 30 czerwca 2020r

 

Zasady Wynajmu Sprzętu

1. Grille , leżaki, kajaki, rowery wodne, łodzie, wraz z wyposażeniem (wiosła, kamizelki ratunkowe), będące przedmiotem wyposażenia są własnością Gminy Srokowo. W imieniu Gminy Srokowo wypożyczaniem kajaków zajmuje się pracownik Kompleksu Rekreacyjnego nad Jeziorem Rydzówka.

2. Kajak może wypożyczyć osoba pełnoletnia, posiadająca dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, który przy wypożyczaniu sprzętu musi okazać pracownikowi. Nie będą obsługiwane osoby niepełnoletnie, osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie, bezpieczeństwo i ewentualne szkody.

4. W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich w spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej od rodziców lub prawnego opiekuna.

5. Organizator spływu lub osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie sprzętu nie obejmuje NWW i nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.

6. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

8. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki ratunkowe, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

9. Sprzęt zwracany dla pracownika Kompleksu powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie, a więc czysty i sprawny technicznie.

10 W przypadku kradzieży, zagubienia lub całkowitego zniszczenia sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana jest do odkupienia w ciągu 14 dni lub do zapłaty 100% wartości rynkowej wypożyczonego sprzętu bez względu na stopień jego amortyzacji. W przeciwnym razie Gmina Srokowo będzie domagać się dalszych roszczeń.

11 .W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostaje opłata 40zł za czyszczenie, natomiast w przypadku zwrotu zniszczonego sprzętu wynajmujący obciążony zostanie kosztami naprawy .

12. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, za każdą rozpoczętą godzinę pobiera się karę umowną 20zł.

13. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się przy pomoście.

14. Gmina Srokowo nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy organizowane są we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

15. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji sprzętu.

16. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

17. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego (organizatora) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, oraz przedstawieniu dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania w/w oświadczenia za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną.

18. Gmina Srokowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a) zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogli by oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

b) nieszczęśliwe wypadki, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

c) szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

19.Osoby naruszające niniejszy regulamin będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od wykorzystanego czasu przebywania na wodzie.

20. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracownika Kompleksu oraz służb do tego uprawnionych.

21. Wypożyczający sprzęt wodny zobowiązani są w trakcie przebywania na wodzie do założenia i zapięcia kamizelek ratunkowych.

22. W trakcie pływania należy zachowywać się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką, zabrania się przybijania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, nie używania kamizelek ratunkowych, uderzania kajakiem w kajak, zaśmiecania akwenu wodnego i nabrzeży.

23. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu, zobowiązuje się dbać o niego i wykorzystywać go bezpiecznie zgodnie z przeznaczeniem.

24. W niektórych uzasadnionych przypadkach pracownik Kompleksu może według własnego uznania zadecydować jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.

25. Zabrania się użyczać sprzęt pływający osobom trzecim.

26. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.

27. Wypożyczającym sprzęt zabrania się przekraczać dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego, holować inny sprzęt wodny, zatapiać sprzęt wodny, korzystać z wypożyczonego sprzętu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

28. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku, oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.

29. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i osoby biorące udział w spływie oraz wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jego opieką osoby szkody i zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów ich naprawy.

30. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy spływu umieją pływać i czy stan ich zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.

31. Wynajem grilla i leżaka odbywa się po opłaceniu za usługę i rejestracji osoby wynajmującej. Sprzęt po użyciu podlega zwrotowi w stanie czystym i sprawnym technicznie. Za zniszczenie odpowiada na zasadzie tego regulaminu wynajmujący.

32. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Gminy Srokowo.

33. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.