tablica unia srokowo 1

Cel główny: Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Srokowo.

Cele szczegółowe:

  1. Informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy Srokowo poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury;
  2. Zwiększenie dostępności informacji przestrzennej;
  3. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Srokowo poprzez:
  4. umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną,
  5. udostępnienie rozwiązań front-office uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.

Opis projektu:

Projekt zakłada informatyzację Urzędu Gminy Srokowo wraz z wdrożeniem e-usług, jakie będą świadczone za pomocą uruchomionej platformy internetowej.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 16 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Gminy Srokowo, digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w urzędzie.

Uruchamiane e-usługi charakteryzować się będą wysokim poziomem dojrzałości (5 usług zapewniających interakcję dwustronną oraz 11 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych posiadanych przez urząd, digitalizacją zasobów informacji przestrzennej i modernizacją infrastruktury sieciowo-sprzętowej.

Projekt zakłada integrację systemów informatycznych urzędu, wykorzystanie możliwości platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanego rozwiązania w postaci portalu dla mieszkańców.

 

W wyniku realizacji projektu, udostępnionych zostanie 16 nowych e-usług:

L.p.

Nazwa e-usługi:

1

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych

2

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych

3

Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych

4

Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych

5

Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych

6

Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych

7

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych

8

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

9

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

10

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

11

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

12

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

13

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

14

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

15

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

16

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Cel główny projektu osiągnięty zostanie do 31.12.2018 r.