DSC 9482Dnia 28 września 2017 r. zostały podpisane z mieszkańcami gminy Srokowo umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXXV/201/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 31 maja 2017 r., wnioskodawcy mogli uzyskać dotację na realizację wskazanego przez siebie przedsięwzięcia w wysokości 90% kosztów zakupu i montażu urządzeń, lecz nie więcej niż 10 000,00 zł.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 13 wniosków i wszystkie spełniły wymogi formalne.

Zabezpieczona w budżecie gminy Srokowo kwota (120 000,00 zł) wystarczyła na udzielenie 12 dotacji, ale rozważane jest jej zwiększenie i dofinansowanie jeszcze jednej  inwestycji, na którą wpłynął wniosek.