DSC 490212 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Srokowie została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Gajewie na wykonanie zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Siniec (działka nr 309/1), dojazd do pól – etap I”.

Zadnie polegać będzie na przebudowie drogi na odcinku 375 m o szerokości nawierzchni 5 m, z wykonaniem poboczy oraz zjazdów. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego, po wcześniejszym wyrównaniu kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie oraz wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszkanką BA AC 16W-75kg/m2.

Wartość inwestycji to 220 956,34 zł, z czego 50 000,00 zł to dofinansowanie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dochody budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych). Dodatkowo, mieszkańcy sołectwa postanowili przeznaczyć na inwestycję 20 000,00 zł z funduszu sołeckiego.