dok4Dnia 24.02.2018r. w Sali Lustrzanej GOK odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Rejonowego Koła Pszczelarskiego w Srokowie.

 

Zgodnie z porządkiem obrad głos zabrali:

1. Prezes Zarządu kol. Włodzimierz Szadziewski - przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w 2017r., w którym omówił najważniejsze zagadnienia związane z zakupem sprzętu pszczelarskiego, lekarstw, zakupu matek oraz działalności popularyzatorskiej pszczelarstwa wśród dzieci i młodzieży ze szkół w gminie Srokowo,

2. Skarbnik kol. Bogusław Staruch – przedstawił sprawozdanie finansowe za 2017r. ,

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Waldemar Kontakiewicz - przedstawił pozytywną opinię o działalności finansowej Zarządu.

Po dyskusji o problemach Koła przeprowadzono głosowanie, w którym walne zebranie członków udzieliło Zarządowi absolutorium.

W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuowały się nowe władze Koła na czteroletnią kadencję:

Prezes : Włodzimierz Szadziewski,

V-ce Prezes : Bogusław Staruch,

Sekretarz: Krzysztof Bielaszka,

Skarbnik: Mirosław Budrewicz,

Członek Zarządu: Mirosław Aniszczyk.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Roman Czuczko,

z-ca: Elżbieta Nowicka,

członek: Władysław Ćwinarowicz

Członkowie Koła wybrali delegatów kol. Szadziewskiego i kol. Starucha na Wojewódzki Zjazd Pszczelarzy w Olsztynie.