DSC 9788Dnia 10 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Zwalczanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie”, realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie wspólnie z Administracją Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Stołecznego w Brukseli w ramach „Programu Wykonawczego na lata 2017-2019”.

Celem warsztatów było podjęcie próby przygotowania narzędzi pomocniczych w diagnozie i interwencji dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej w ramach procedury Niebieskiej Karty. Narzędzie to miałoby wspierać i podnosić umiejętności członków grup w zakresie motywowania ofiary przemocy do wychodzenia z roli ofiary, w szczególności do przerwania doświadczania przemocy.

W warsztatach udział wzięli specjaliści z Brukseli Dyrektor Centrum Zapobiegania Przemocy Małżeńskiej- Myriam De Vinck, przedstawiciele Centrum Planowania Rodziny: Laurence Julemont (prawnik) oraz Jaida Elastal (pracownik socjalny). Ze strony polskiej uczestnikami warsztatów byli: p.o. Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzki Koordynatora Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Ewa Korycka oraz pracownicy nadzoru kontroli: Edyta Jurgielewicz, Tomasz Jadanowski, Kamila Duk, Agnieszka Bucała; przedstawiciele Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie: Ewa Duchnowska - psycholog-psychoterapeuta, Kamila Roguz - pracownik socjalny oraz Marianna Jacyna- pedagog; przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu (ZI)Interdyscyplinarnego w Srokowie: Grażyna Jolanta Niedźwiedzka-Bień - kierownik GOPS, Elżbieta Sadowska - Przewodnicząca ZI(pracownik socjalny), Iazbela Malinowska psycholog-psychoterapeuta, Katarzyna Żejmo - asystent rodziny, Agata Wojnowska pedagog członek ZI oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Magdalena Szlejter - pracownik socjalny.

Na wstępie warsztatu Pani Ewa Korycka przedstawiła funkcjonujący system przeciwdziałania przemocy w Polsce, następnie Pani Katarzyna Żejmo przestawiła trudny przypadek osoby doświadczającej przemocy w rodzinie z terenu gminy Srokowo, który został poddany superewizji grupowej. Obie strony wymieniały się doświadczeniami pozyskanymi w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.

Spotkanie zostało zakończone przekonaniem, że w pracy w powyższym obszarze niezbędne jest zaangażowanie, współpraca i uważność na wszystkie sfery funkcjonowania osoby doświadczającej przemocy, zarówno w rozumieniu indywidualnym, jak i systemowym. Niezbędne jest bowiem uwzględnianie kontekstu społecznego, w jakim funkcjonuje ofiara, jej systemu wartości i źródeł wsparcia, z jakiego mogłaby skorzystać. Wymaga to od członków grup roboczych szerokich umiejętności interpersonalnych, związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu oraz przeprowadzaniem wstępnej diagnozy. Członkowie warsztatu wymienili się niezwykle ważnymi refleksjami, doceniając wzajemne zaangażowanie.

W dniach 11-12.10.2017 r. grupa ze Srokowa brała udział w kontynuacji warsztatów zaplanowanych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Olsztynie oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Przyg. Grażyna Niedźwiedzka-Bień
Izabela Malinowska

 

Foto: A. Fatyga/UG Srokowo