ueW dniu 28 marca 2018 r. przedstawiciele Gminy Srokowo podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Klub integracji społecznej droga do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo” Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie9.2 -Infrastruktura socjalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -projekty konkursowe.

Głównym celem  projektu jest podniesienie jakości usług integracji społecznej i aktywności lokalnej u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w wieku 15-64 lat oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami  z terenu gminy Srokowo poprzez udział w reintegracji społecznej  i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej.

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu infrastruktury budynku, w którym znajduje się Klub Integracji Społecznej  ( przebudowa pomieszczeń WC z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczenia biurowego pod potrzeby KIS)  i wyposażenia KIS (zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD, sprzętu do organizacji imprez integracyjnych w środowisku lokalnym).

Całkowita wartość projektu: 203 462,86 zł

Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 162,679,29 zł

Dofinansowanie UE  na realizację projektu wynosi: 138 277,40 zł, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych

Wkład własny Gminy Srokowo wynosi: 24 401,89 zł, co stanowi 15 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.

EFRR poziom