DSC 884628 marca 2019 r., podczas sesji Rady Gminy Srokowo, 13 uczestników I edycji projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie otrzymało zaświadczenia ukończenia Klubu Integracji Społecznej.

Zaświadczenia wręczył Wójt Gminy Srokowo -  Marek Olszewski, Przewodniczący Rady Gminy Srokowo - Piotr Dziadoń oraz Kierownik GOPS - Jolanta Bień.
Głównym zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest świadczenie usług, poprzez kompleksowe działania, zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
i zawodowym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego rozumianego, jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja społeczna i zawodowa, aktywizacja edukacyjna oraz pomoc w rozwoju osobistym.
Uczestnicy projektu, który dofinasowany został w ramach Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2014 – 2020, skorzystać mogli m.in. z zajęć warsztatowych, terapii indywidualnej i grupowej, psychoedukacji czy szkoleń i kursów.
W czasie sesji odbyło się również spotkanie z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, panią Wiesławą Przybysz oraz z Prezesem Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie, panem Bartłomiejem Głuszakiem.
Podczas spotkania zaproszeni goście przybliżyli zebranym na sali uczestnikom informacje
o możliwości pozyskania środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia społeczne, inicjatywy lokalne, osoby starsze, rewitalizację miejscowości popegeerowskich, Centra Usług Społecznych,
oraz przybliżyli korzyści płynące z tworzenia partnerstw w różnych działaniach społecznych
i inicjatywach lokalnych.

J. Nowińska/A. Fatyga